SEO Test #27:
Unicode Stroked( pseudoalphabet )
als Meta-Title und Meta-Description im
Google SERP-Snippet und Text-Content

Wird Unicode-Text Stroked in Desktop Google SERP-Snippets
im Meta-Title, der Meta-Description und in FAQ Rich Results
konsistent angezeigt?

Simuliertes Desktop Google SERP-Snippet

Ȼønŧɇnŧ Ŧɨŧłɇs MɇŧȺ-Đɇsȼɍɨᵽŧɨøns mit Unicode Stroked pseudoalphabet als Eye Catcher in den SERPs? Positiv oder negativ für CTR und SEO?

Echte Desktop Google SERP-Snippets per Site-Query

Snippet in der Google SERP (HTML Meta Title und Meta Description) mit Unicode Stroked
hier klicken - öffnet SERP in neuem Tab
Alle Unicode Snippets des SEO Test anzeigen.
hier klicken - öffnet SERPs in neuem Tab

Wie wird Unicode Stroked im Content angezeigt?

Ɨsŧ ᵾnɨȼøđɇ Ŧɇxŧ ɨn đɇn SɆɌⱣs (SɇȺɍȼħ Ɇnǥɨnɇ Ɍɇsᵾłŧ ⱣȺǥɇs) Ⱥłs Ŧɨŧłɇ ᵾnđ MɇŧȺ-Đɇsȼɍɨᵽŧɨøn sɨnnvøłł fᵾɇɍ SɆØ (SɇȺɍȼħ Ɇnǥɨnɇ ØᵽŧɨmɨƶȺŧɨøn) ᵾnđ ɇɍħøɇħŧ Ⱥłs Ɇɏɇ ȻȺŧȼħɇɍ ᵾnđ ɨnɨŧɨȺłɇ ȻŦȺ (ȻȺłł ŧø Ⱥȼŧɨøn) đɨɇ ȻŦɌ (Ȼłɨȼꝁ Ŧħɍøᵾǥħ ɌȺŧɇ) đɇs SɆɌⱣ Snɨᵽᵽɇŧ øđɇɍ wɇɍđɇn sɨɇ vøm ᵾsɇɍ ɇħɇɍ Ⱥłs sᵽȺmmɏ wȺħɍǥɇnømmɇn ᵾnđ sɨnđ sømɨŧ nɇǥȺŧɨv fᵾɇɍ đɨɇ SᵾȼħmȺsȼħɨnɇnøᵽŧɨmɨɇɍᵾnǥ?

Unicode Stroked Tabelle

Unicode "Stroked"( pseudoalphabet ) im Text-Content
Beispiele für Stroked-codierte Zeichen und Zahlen

Großschreibung
(Uppercase)
ȺɃȻĐɆFǤĦƗɈꝀŁMNØⱣꝖɌSŦᵾVWXɎƵ
Kleinschreibung
(Lowercase)
Ⱥƀȼđɇfǥħɨɉꝁłmnøᵽꝗɍsŧᵾvwxɏƶ
Zahlen1ƻ34567890